Miljødirektoratet sin uttalelse om hold av hybridkatter

Nedenfor er Miljødirektoratet sin uttalse fra da Dyreliv.no kontaktet dem for å få en avklaring rundt regelverket for import av hybridkatter. Teksten under er skrevet av saksbehandler hos Miljødirektoratet, og gjengitt i sin helhet.

Det stemmer at det er krav om CITES-tillatelser for hybrider mellom arter som er listet av CITES og ikke-CITES listende arter, til og med fjerde generasjons hybrider (F4). Dette følger av CITES-forskriftens § 2:

https://lovdata.no/forskrift/2018-06-15-889/§2

«§ 2.Saklig virkeområde
Forskriften gjelder innførsel, utførsel og gjenutførsel av levende og døde eksemplarer av dyre- og plantearter oppført i forskriften vedlegg 1. Gjenutførsel er utførsel av eksemplar som tidligere har blitt ført inn i forskriftens virkeområde.

Forskriften gjelder også innenlands besittelse og kommersiell fremvisning av eksemplarer angitt i forskriften vedlegg 3 nr. 1.

Forskriften gjelder også ilandføring fra det åpne hav av eksemplarer av arter oppført i forskriften vedlegg 1, liste A og B.

Første og annet ledd gjelder også deler av eksemplarer samt produkter som er fremstilt av eller deklarert som fremstilt av slike arter. Som døde eksemplarer anses også jakttroféer.

Første og annet ledd gjelder også hybrider. Med hybrid menes avkom ved krysning av art oppført i vedlegg 1 med art som ikke er oppført i vedlegg 1, til og med fjerde generasjon. Ved krysning av to arter som er oppført på ulike lister i vedlegg 1, skal avkom reguleres i henhold til listen med høyest beskyttelsesnivå.«

For eksemplarer som er femte generasjons krysning (F5), vil det ikke være krav om CITES-tillatelser. Dersom det er snakk om hybrid mellom to CITES-listede arter, vil det alltid være krav om CITES-tillatelser. En CITES-art må derfor krysses med en «ikke-CITES-art» fem ganger før kravet om CITES-tillatelser forsvinner.

Legg igjen en kommentar